روی خط - ایران و مذاکره با آمریکا

27 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا خامنه‌ای نماینده مردم ایران است و می‌تواند در مسائلی مانند مذاکره با آمریکا تصمیم‌گیری کند؟ شما به عنوان یک شهروند ایران درباره مذاکره با آمریکا چه نظری دارید؟