روی خط - ایران در دوره گذار از جمهوری اسلامی

22 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برای گذار از جمهوری اسلامی به یک حکومت دموکراتیک چه شرایطی باید فراهم شود؟