روی خط - ایمنی در مدارس

30 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل ضعف امکانات و ایمن نبودن مدارس ایران چیست؟ آیا ایمن کردن مدارس بودجه قابل توجهی نیاز دارد؟ از بودجه چه مصارفی می‌توان کم کرد و به مدارس اختصاص داد؟