روی خط - ایجاد فضای امنیتی برای مردم معترض

10 مرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هدف ارگان های امنیتی و بالاخص سپاه پاسداران از ایجاد فضای ترس در میان مردم چیست؟ آیا ممکن است اینگونه تحرکات در کاهش اعتراضات مردمی موثر باشد؟