روی خط - اعتراضات صنفی

30 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا اعتراضات صنفی در ایران به نتیجه نمیرسد و با برخورد حاکمیت با عوامل برگزاری این اعتراضات روبرو میشود؟ به نظر شما صنوف مختلف برای احقاق حقوق خود چه راه دیگری به جز اعتراضات مدنی دارند؟