روی خط - آمریکا و مردم ایران

11 تیر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا جمهوری اسلامی نماینده و برایند واقعی مردم ایران است؟ آیا مردم ایران هم همانند رژیم ایران موضعی خصمانه علیه آمریکا دارند؟