روی خط - افزایش سالمندآزاری در ایران

01 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دلیل افزایش سالمندآزاری چیست؟ چرا فرهنگ احترام و توجه به سالمند در جامعه ایران کمرنگ‌تر و ضعیف‌تر شده است؟