روی خط - افزایش رفتارهای تنش زا از سوی جمهوری اسلامی

28 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

چه کسانی در ایران از تنشهای ایجاد شده توسط جمهوری اسلامی بهره می برند؟ هدف مقامات تهران از این اقدامات چیست؟