روی خط - افزایش مصرف مواد مخدر در میان جوانان

30 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا با مصرف مواد مخدر توسط دانش آموزان و جوانان مواجه شده‌اید؟ دلیل افزایش آمار اعتیاد در سنین پایین را چه می دانید؟