روی خط - افزایش خودکشی در ایران

22 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تلگرام: به نظر شما دلیل افزایش آمار خودکشی چیست؟ آیا خود و یا نزدیکانتان تجربه اقدام و یا فکر کردن به خودکشی را داشته‌اید؟