روی خط - ابهام در نتایج کنکور امسال

23 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر شما یا اطرافیان تان از جمله بازماندگان و معترضان نتایج کنکور امسال هستید از وضعیت خود برایمان بگویید