روش‌های مدنی اعتراض در ایران

24 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراض‌های مدنی مانند اعتراض رانندگان شرکت واحد در تهران را تا چه اندازه موثر می‌دانید؟ تهران، در اعتراض به وضعیت رضا شهابی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد در اعتراضی مسالمت آمیز با سرعت پایین و چراغ‌های روشن رانندگی کردند