روحانی دست به دامان مدیران با سابقه می شود

15 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

دولت حسن روحانی برای اصلاح اوضاع ناماسب کشور - بویژه در حوزۀ اقتصاد - دست به دامان مدیرانی با سابقه، از جمله بیژن زنگنه شد که در حوزۀ نفت، با نابسامانی های متعدد داخلی و خارجی روبروست.