روایت شما از کرونا در ایران | روایت یک فعال سیاسی: قاسم شعله سعدی می‌گوید با ناکارآمدی حکومت کرونا در ایران منجر به فاجعه ملی می‌شود

13 فروردین 1399