روابط ايران و روسيه

02 آذر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

امروزه روابط ایران با روسیه در زمینه های سیاسی و اقتصادی در بهترین وضع خود در سیصد سال اخیر قرار دارد. به نظر شما با توجه به سابقه روابط میان دو کشور، اتکای زیاد به روسیه به نفع ایران است؟ شما اگر به جای مقامهای ایران بودید، در چه زمینه ای به روسیه اعتماد می کردید و در چه زمینه ای کار نمی کردید؟