مسابقه زورآزمایی عجیب در روسیه؛ مدعیان باید اتومبیل را بلند کرده و حمل کنند

05 آذر 1399