رشد فزاینده چک های برگشتی در ایران

11 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با افزایش چشم گیر تعداد چک های برگشتی در ایران بانک مرکزی عامل اصلی را رکود کسب و کار در ایران عنوان کرد. بانک مرکزی همچنین از مقررات سختگیرانه برای صدور چک خبر داد. گزارش از وفا آذربهاری.