آیا اصولگرایان به مطالبات مردم شرکت کننده در انتخابات «دهن کجی» می کنند؟

04 خرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مشارکت گسترده مردم ایران در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در محافل سیاسی و رسانه ای آمریکا به منزله تمایل رای دهندگان به برخورداری از آزادی های مدنی و اجتماعی و بهبود اوضاع اقتصادی از یکسو و دهن کجی به اردوی اصولگرایان و حامیانشان تعبیر شده است.