اوباما و روحانی در یک روز در سازمان ملل سخنرانی خواهند کرد

30 شهریور 1394