نمایشگاه روزا پارکز در کتابخانه کنگره در واشنگتن

08 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ماه مارس در آمریکا ماه تاریخ زنان نام گرفته. همزمان، نمایشگاه رزا پارکز در واشنگتن بر پا شد و دست نوشته، عکسها و مقاله های چاپی مربوط به زندگی پر بار این فعال جنبش های آزادیخواهانه را به معرض تماشا گذاشت. گزارش از تانیا دربند