جوانان کوبانی با استفاده از هنر سعی در بهبود زخم های جنگ دارند

16 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویرانی آوارگی و کشتار مردم بیگناه نتیجه جنگ داخلی در سوریه است که بیش از چهارسال ادامه داشته است. با ظهور و حمله داعش به کوبانی و مقاومت مردم در برابر آنها این شهر به سمبل ایستادگی بدل شد. گزارش شپول عباسی