ربات ها رقیب شغلی کارگران آمریکا

26 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ربات ها و دستگاه های خودکار این روزها در صنایع کاربر فراوانی دارد و در نتیجه بسیاری از کارگر در بخش صنایع آمریکا کار خود را از دست داده اند. در حالی که دستگاه های خودکار ارزان تر و هوشمند تر می شوند انتظار می رود میلیون ها شغل دیگر نیز به خطر افتد.