تلاش آمریکا برای طرح موضوع حقوق دگرباشان جنسی در سازمان ملل

12 اسفند 1394