مد جواهر توسط بنیاد سنوا Senoa

24 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویداد مد جواهر توسط بنیاد سنوا Senoaبرنامه ریزی شده است. هدف این کمکهای بشر دوستانه از طریق بنیاد فروش محصولاتش است.