رهبران ژاپن، چین و کره جنوبی سه قدرت نظامی اقتصادی شرق آسیا در نشست چنگدو گرد هم آمدند

03 دی 1398