رهبران آمریکا و بریتانیا درباره بررسی پرونده ایران در «گروه هفت» اتفاق نظر دارند

05 مرداد 1398