عرف جامعه در کنار قانون اساسی

15 آبان 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قانون اساسی آمریکا تصمیم گیری در باره بسیاری از جنبه های سیاسی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده دولت های ایالتی گذاشته است، با این همه هیچ یک از قوانین و مقرراتی که در ایالت ها در این باره تصویب شده و اجرا می شود، نباید ناقض قانون اساسی آمریکاباشد.