شاهزاده رضا پهلوی: مسئله برای من پادشاهی و جمهوری نیست؛ مسئله برای من دموکراسی واقعی است

17 خرداد 1397