شاهزاده رضا پهلوی: کوچکترین انگیزه شخصی برای قدرت و حکومت ندارم

17 خرداد 1397