شاهزاده رضا پهلوی: کوچکترین انگیزه شخصی برای قدرت و حکومت ندارم

07 ژوئن 2018