کثرت الگوها در جامعه مدرن

21 اسفند 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا کاظم زاده – روانشناس بالینی و خانواده: یکی از ویژگی های جامعه مدرن گوناگونی الگوهای رابطه بجای یک الگوی ثابت است و مهمترین شرط قرارداد میان افراد پایبندی دو طرف به قرارداد و رضایت طرفین است.