گزارشی از آموزش سگ‌های امدادگر در آمریکا

22 آبان 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سگ های امدادگر آمریکایی در نجات جان بسیاری از آسیب دیگان در زلزله، توفان و گردباد، چه در داخل کشور و چه در سایر کشورها، نقش مهمی داشته اند. موفقیتی که ناشی از آموزش و تمرین های فشرده است.