نمایشگاه گزارش از ویتنام

12 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

گزارش تانیا دربند از نمایشگاه گزارش از ویتنام که در پنجاهمین سالگرد جنگ آمریکا و ویتنام، درموزه اخبار در واشگنتن بر پا شده. اشیاء، عکس، فیلم و رسانه های آن دوره، بازدیدکنندگان را به حال و هوای خاکستری جنگ می برد.