مشکلات پزشکی پناهجویان در بدو ورود به آمریکا

24 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پناهندگان معمولاً از عدم وجود مراقبتهای پزشکی در سالیان دراز رنج می برند و بسیاری از آنها که از جوامع سرکوبگر می آیند نیازهای ویژه ای دارند. پناهندگان در کشورهای جدید خود نیر برای استفاده از کمکهای پزشکی با موانع زبانی فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند.