مشکلات پزشکی پناهجویان در بدو ورود به آمریکا

13 آوریل 2017
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پناهندگان معمولاً از عدم وجود مراقبتهای پزشکی در سالیان دراز رنج می برند و بسیاری از آنها که از جوامع سرکوبگر می آیند نیازهای ویژه ای دارند. پناهندگان در کشورهای جدید خود نیر برای استفاده از کمکهای پزشکی با موانع زبانی فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند.