برنامه های آمریکا برای استفاده از مهارت های پناهجویان کشاورز

10 مهر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بیش از نیمی از پناهندگانی که هر سال وارد آمریکا می شوند، در کشور خود به کشاورزی اشتغال داشته اند. آنها در کشور میزبان از مهارت های کشاورزی شان برای ساختن زندگی جدیدشان استفاده می کنند.