هیلال خشان: روسیه و ایران نمی گذارند اسد کنار برود

10 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکائی بیروت بر این نظرست که اکنون توازن قدرت بنفع اسد برگشته زیرا توافق حتی مهر تأئید ترکیه را دارد ترکیه ای که مخالف ماندن اسد در قدرت بود.