اعتصاب غذا رسول رضوی، زندانی سیاسی در تبریز

19 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت رسول رضوی زندانی سیاسی محبوس درزندان تبریز نگران کننده گزارش شده است. آقای رضوی از سه هفته پیش دراعتراض به اینکه یک حکم شش ماه زندانش که قبلا با عفو مشروط بخشیده شده بود دوباره به اجرا گذاشته ‌شده و همچنین بلا تکلیفی در یک پرونده مفتوحه دیگر دست به اعتصاب غذا زده است.