رآی گیری برای تصویب قانون اساسی جدید در تونس

15 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مجلس موسسان تونس که فرایند رآی گیری برای تصویب قانون اساسی جدید آن کشور را آغاز کرده است، رای به تصویب دو ماده ی بحث انگیزی است است، که گرچه اسلام را مذهب رسمی کشور می شناسد، اما آن را به عنوان منبع و مرجعی برای قوانین سیاسی و حکومتی کشور نمی پذیرد.