رانش زمين در افغانستان

14 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

مقام های ولایت بدخشان، در شمال شرق افغانستان، عملیات جستجو برای یافتن قربانیان رانش را متوقف کردند. آنها می گویند، از یافتن بازماندگان ناامید شده و تصمیم دارند، محل سانحه را به گور دسته جمعی بدل کنند. به همین مناسبت، حامد کرزای رییس جمهور افغانستان نیز، به منظور ابراز همدردی با قربانیان و بازماندگان این فاجعه، روز عزای ملی اعلام کرد. گزارش از شیده رضائی.