تجمع معلمان با شعار: وزیر بی لیاقت استعفا، استعفا

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جمعی از معلمان سراسر ایران روز دوشنبه ۲ اردیبهشت در اعتراض به عدم دریافت حق ماموریت خود روبروی ساختمان وزارت آموزش و پرورش تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.