قطعنامه سنای آمریکا درباره سرکوب بهائیان؛ اعتمادی: دولت روحانی برای حقوق بشر تلاش کافی ندارد

27 آذر 1394