قمار هسته ای آیت الله

22 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

1 خسرو سمنانی نویسنده گزارش »قمار هسته ای آیت الله« 2 محمد سهیمی استاد و مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی 3 مهران مصطفوی استاد دانشگاه پاریس