ابتکار شرکت قطری برای تولید خاک حاصلخیز و سبزیجات در سرزمین های کویری

19 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یک شرکت کشاورزی قطری به نام آگریکو، با تولید نوعی خاک حاصلخیز، سبزیجاتی را در قطر تولید می‌کند که به طور معمول در سرزمین‌های کویری به محصول‌ نمی‌رسند.