بحث و مشاجره دیپلمات های ارشد قطر و چهار کشور عربی در نشست اتحادیه عرب

22 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دیپلماتهای ارشد قطر و چهار کشور عربی در گیر در منازعه سیاسی با قطر روز سه شنبه هنگام برنامه زنده تلویزیونی در مصر در چارچوب نشست اتحادیه عرب به بحث و مشاجره پرداختند.