قاچاق در ایران

14 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بخشی از اقتصاد ایران سالهاست با قاچاق درگیر است. به نظر شما قاچاق کالاها چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟