پیوند عضو - VOA Tek

01 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

با یک اهدا کننده و دریافت کننده کلیه همراه می شویم و مراحل پیوند عضو جدید به بدن بیمار را مرور می کنیم.