پیش بینی صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی در ایران

23 اردیبهشت 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رشد اقتصادی ایران که به پیش بینی صندوق بین المللی پول انتظار می رفت امسال به چهاردرصد برسد ، با احتمال بازگشت به سطح دوران پیش از توافق برجام روبروست که کمتر از دو درصد بود.