پیامدهای ممنوعیت برج سازی در تهران

26 بهمن 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برج سازی در تهران ممنوع شد. پیش از این اعلام شده بود که ظرفیت تهران از نظر جمعیتی لبریز شده است. اين در حالی است که هنوز این شهر از جذابیت برای مهاجرت برخوردار است. به نظر شما راه حل نجات تهران چیست؟ و چرا هنوز این شهر برای مهاجرت جذاب است؟