پيام اعضای جنبش جوانان «پيام صلح و دوستی» برمه

25 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای جنبش جوانان «پيام صلح و دوستی» در برمه (پانزاگار) ضمن شرکت در جشنواره سالانه آب، با توزيع شاخه های گل در ميان مردم، از هموطنانشان خواستند از ابراز عقايد خشمگينانه نسبت به يکديگر پرهيز کنند. گزارش از پروانه هدايت.