پس از یک ماه تعطیلی اجباری، دولت در ایتالیا به بعضی از مغازه ها اجازه بازگشایی داد

27 فروردین 1399