اعتراض به ساخت خط لوله نفت در تنها سرزمین باقی مانده سرخپوستان ادامه دارد

24 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعتراضات مربوط به مسئلۀ " احداث خط لولۀ نفت داکوتا "، در تنها سرزمين باقيماندۀ سرخپوستان در شمالی ترين نقطۀ آمريکا همچنان ادامه دارد.